مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: محمد فتحی, فرشاد کسرایی
کلیدواژه ها : احياي قلبي ريوي - بقاي كوتاه مدت - بخش اورژانس
: 9448
: 112
: 0
ایندکس شده در :
زمينه و هدف : ايست قلبي-ريوي مسؤول نيمي از موارد مرگ و مير بيماران است. در بسياري از موارد با احياي قلبي-ريوي موثر و فوري ميتوان بيمار را از مرگ نجات داد. در سالهاي اخير پيشرفتهاي بسياري در زمينه احياي قلبي-ريوي صورت گرفته است؛ ولي متاسفانه آمار دقيقي از ميزان موفقيت احياي قلبي-ريوي در ايران وجود ندارد. اين مطالعه به منظور مقايسه ميزان بقاي كوتاه مدت بيماران پس از احياي قلبي ريوي در بخش اورژانس بيمارستانهاي آيتاله طالقاني و شهيد مدرس تهران انجام شد.روش بررسي : اين مطالعه توصيفي تحليلي گذشتهنگر روي 178 بيماري كه در بخش اورژانس دو بيمارستان دانشگاهي آيتاله طالقاني (54 نفر) و شهيدمدرس (124 نفر) احياي قلبي-ريوي شده بودند؛ در سال 1384 انجام شد. مدت زمان تاخير تيم احياء، مدت زمان احياي قلبي-ريوي و نتيجه احياي قلبي-ريوي با استفاده از آزمونهاي تي و كاياسكوئر تجريه و تحليل شدند.يافتهها : پس از گذشت 24 ساعت از ايست قلبي، احياي قلبي-ريوي در 54 فرد مورد مطالعه در بيمارستان طالقاني تنها در 7مورد (13درصد) موفقيتآميز بود. از 124 مورد احياي قلبي-ريوي در بيمارستان شهيد مدرس ، 33 مورد (6/26 درصد) با بقاي بيماران همراه بود (P<0.05). مدت زمان تاخير در شروع عمليات احياء در بيمارستان آيتاله طالقاني 9/0 + - 9/2 دقيقه و در بيمارستان شهيدمدرس 1/1 + - 7/2 دقيقه بود. ميانگين مدت زمان احياء گروه اول 2/11 + - 2/44 دقيقه و گروه دوم 5/7 + - 44 دقيقه بود.نتيجهگيري : نتايج اين مطالعه نشان داد كه ميزان بقاي 24 ساعته بيماران به دنبال احياي قلبي-ريوي در مقايسه با ساير نقاط كشور مشابه بوده؛ اما از ميزان جهاني كمتر ميباشد.
نویسندگان: محمد فتحی
کلیدواژه ها : سولفات منیزیم - بیهوشی عمومی - درد حاد
: 8050
: 60
: 0
ایندکس شده در :
چكيد هسابقه وهدف: محلول سولفات منيزيم يكي از شايع ترين تركيباتي است كه كاربر دهاي متعدد آن در رشته بيهوشي به اثبات رسيدهاست. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي تاثير تجويز محلول سولفات منيزيم وريدي روي درد حاد پس از عمل جراحي ارتوپدياندام تحتاني در آن گروه از بيماراني است كه تحت بيهوشي به روش اسپاينال قرار گرفته اند.مواد و رو شها: در يك كارآزمايي باليني دو سو كور تصادفي با پلاسبو 60 بيمار با روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند و بهصورت تصادفي در دو گروه تقسيم شدند. تمام بيماران تحت بيهوشي به روش اسپاينال قرار گرفتند و به آ نها مقادير كافي ازداروي ميدازولام در عرض 15 دقيقه داده شد. سپس، به يك گروه سولفات منيزيم وريدي بر اساس پروتكل مشخص داده شد وبه گروه ديگر با همان روش و حجم، پلاسبو تجويز گرديد. براي نشان دادن نتايج، از ميانگين ± انحراف معيار استفاده شد و مقدارP value كمتر از 05 / 0 معني دار تلقي گرديد.يافت هها: دو گروه از نظر متغيرهاي زمين هاي با هم اختلافي نداشتند.درد پس از عمل در گروهي كه به آنها سولفات منيزيم وريديتجويز شده بود، در ساعت هاي اول، سوم، ششم و 12 پس از عمل، به طور معني داري كمتر از گروهي بود كه پلاسبو دريافتكرده بودند. در ساعت هاي هجدهم و بيست و چهارم پس از عمل اين اختلاف معني دار نبود.نتيجه گيري: اين مطالعه پيشنهاد مي كند تجويز سولفات منيزيم وريدي، به بيماراني كه تحت عمل جراحي ارتوپدي اندام تحتانيبا بيهوشي نخاعي قرار مي گيرند، به طور قابل توجهي باعث كاهش درد در ساعت هاي اوليه پس از عمل مي شود.
نویسندگان: مختار یعقوبی, بهرام نیکخو, جمال صیدی, محمد فتحی
کلیدواژه ها : كليد واژهها کيست هيداتيک - اکینوکوکوس گرانولوزوس - مغز
: 10811
: 18
: 0
ایندکس شده در :

  چكيده

  زمينه و هدف : كيست هيداتيك بيماري انگلي است كه توسط اكينوكوكوس گرانولوزوس ايجاد ميشود. انسان ميزبان غير واسط ميباشد كه بصورت تصادفي به يك يا چند كيست هيداتيك مبتلا ميشود. جايگزيني كيست معمولاً در كبد و ريه بوده و بندرت در قسمتهاي ديگر بدن بروز مينمايد.

  معرفي بيمار : بيمار آقايي است 61 ساله كه با علائم سردرد، همي پارزي و پارزي فاشياي سمت راست، كاهش سطح هوشياري و اختلال تكلم مراجعه نموده است. در CT اسـكن مغزي بدون تزريق ضايعه هيپـودنس هموژن با حدود مشخص در ناحيه فرونتوپاريتال سمت چپ مشهود بود. پس از مطالعات تصوير برداري كانديد جراحي شده و كيست هيداتيك داخل مغزي بدون ضايعه عصبي و پاره شدن خارج و بعد از جراحي تحت مراقبتهاي ويژه پرستاري در ICU قرار گرفت و هفت روز بعد ترخيص و گزارش گرديد.

نتيجهگيري : كيست هيداتيك ميتواند بطور نادر مغز را درگير نمايد و در CT اسكن مغزي به صورت ضايعه هيپودنس (كيستيك) مشاهده ميگردد و جراحي آن ضرورت دارد.